تبلیغات
وبلاگ دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه مازندران - توهم از حجاب یا توقع از حجاب (بخش دوم)

توهم از حجاب یا توقع از حجاب (بخش دوم)

نویسنده :مانی رضایی
تاریخ:شنبه 14 آبان 1390-01:05 ب.ظ

با نام ویاد خدا

موضوع مقاله:

توهم از حجاب یا توقع از حجاب ؟؟!!

نگاهی جا معه شناختی به کا رکرد های حجاب

نگارش :

امین دائی زاده جلودار

دانشجو ی دکتری علوم سیاسی

 

ادامه مطلب

نظریه های مختلف در مورد حجاب :

1-نظریه زیست شنا سان:

برخی از زیست شناسان به وجود نوعی احساس حیاء و خجلت در جنس ماده اشاره می كنند و منشاء حشمت و حجاب زنان را نیز همان حیاء می دانند.

دكتر فخری فیزیولوژیست مصری چنین می گوید :

ریشه و مبداء حجاب ،همان احساس حیا و خجلت است،زیرا انسان از آن جهت كه از چیزی احساس حیا می كند ،از ظهور آن نزد دیگر مردمان دوری می ورزد و از همین احساس حیاء ،پوشاندن و حجاب سر چشمه می گیرد.

2- نظریه روانشنا سان:

برخی از روانشناسان در تایید این مطلب كه حجاب وپوشش زن فطری است از وجود حیاء در نهاد انسان نام می برند كه به دو صورت باز دارنده و هدایت كننده ایفای نقش می كند ، بدینسان از نظر آنان ،حیا تعدیل كننده غرایز و ضامن اجرای بسیاری از قوانین اجتماعی _ اخلاقی است.روانشناسان معتقدند كه حیاء با آفرینش زن به هم آمیخته است و تغییرات جسمی دوران بلوغ كه معمولا" با بروز حالات روحی و روانی مختلفی همراه است ،عامل درونی حیاء را به نمایش می گذارد.

3- نظریه جامعه شنا سان :

از آنجا كه انسان موجودی است اجتماعی و به تعبیر دیگر (( مدنی الطبع )) جامعه شناسان حجاب و پوشش زن را مقتضای طبیعی جامعه بشری معرفی كرده اند.در كتاب زن از نظر حقوق اسلامی آمده است :

لزوم پوشانیدن زن در برابر مردان ، یكی از امور طبیعی است زیرا با ثابت بودن این اصل كه هر چه زن به تقوا وعفاف و پرهیزكاری از هر گونه اعمال مخالف عفت مایلتر باشد اساس زندگی خانوادگی مستحكمتر ودر نتیجه ، سعادت و رفاه اجتماعی كاملتر خواهد بود. جای تردید باقی نمی ماند كه زنان موظفند به منظور جلوگیری از شیوع زنا وتحریك احساسات پست شهوی ، با لباس ساده خود را بپوشانن وهنگام معاشرت با مردان و بیرون رفتن از منزل و شركت در مجالس از پرده دری خودداری نمایند.

استاد شهید مرتضی مطهری می فر ماید:حیاءو عفت و ستر و پوشش، تدبیری است كه خود زن با یك نوع الهام برای گرانبها كردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد بكار برده است . زن با هوش فطری و با یك حس مخصوص به خود در یافته است كه از لحاظ جسمی نمی تواند با مرد برابری كند و اگر بخواهد در میدان زندگی با مرد پنجه نرم كند از عهده زور و بازوی مرد بر نمی آید واز طرف دیگر نقطه ضعف مرد را در همان نیازی یافته است كه خلقت در وجود مرد نهاده است كه او را مظهر عشق و طلب و زن را مظهر معشوقیت و مطلوبیت قرا داده است.

حجاب در قرآن :

قران مجید: ((زنان ودختران پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان الگوهای جامعه اسلامی از این جهت موظفند مراقبتهای بیشتری داشته باشند زیرا انان انسانهائی هستند كه علاوه بر خودشان به پیامبر خدا نسبت داده می شوند. )) سوره نور آیه- 31

((زنان پیامبر هرگاه گرفتار خلافی شوند كیفر آنان دو برابر خواهد بود. )) سوره احزاب آیه 30

و در آیه بعدی بطور صریح می فر ماید:

((ای زنان پیامبر شما مثل سایر زنان جامعه نیستید هنگامی كه با مردان بر خورد می كنید طوری سخن بگویید كه آنان حتی از آهنگ صدایتان سوء استفاده نكنند))

همچنین در آیه 59 سوره احزاب با داشتن زنان ودختران پیامبر بر سایر زنان می فرماید:

((ای پیامبرخدا به زنان و دخترانت بگو كه روسری های بلند بر خود فرو افكنند )) لذا در نقل وقول آمده ((آنگاه كه حضرت فاطمه (س) برای ایراد سخنرانی به مسجد تشریف می بردند چادر ایشان به زمین كشیده می شد كه حتی حدود پائین پاها نیز دیده نشود.))

قرآن زنان ایده آل را كه در بهشت جای دارند به مروارید محجوب پوشیده در صدف تشبیه نموده ومی فرماید: ((كامثال اللؤؤالمكنون)) سوره واقعه آیه 23

فرازهایی از سخنان امام خمینی (ره) در مورد حجاب :

((خطری كه ماحس می كنیم این است كه زنان دو مرتبه به آن ابتذالها كشانده شوند . اما حجاب اسلامی چه معنی دارد ، حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار ، حجاب شخصیت ، ساخته من یا فقیه و دیگران نیست ، این نص صریح قرآن است ، آنقدری كه قرآن مجید بیان كرده است ، نه ما می توانیم از حدود خارج شویم و نه زنانی كه معتقد به این كتاب بزرگ آسمانی هستند . آیه حجاب برای شخصیت دادن به زنهاست ، برای شخصیت انسانی اوست ))21/6/1358

مبا نی نظری تحقیق :

دید گاه هومنز :

هو منز بعنوان یک جا معه شناس رفتار گرا ، رفتار اجتماعی را یک تبادل فعا لیت ملموس یا غیر ملموس کم وبیش پاداش دهنده میان دست کم دو شخص در نظر می گیر د.

هو منز قضا یایی را ارائه می کند که بر مبا حث حجاب تطبیق دارد:

1-قضیه ی موفقیت وپاداش :

آن اعمالی که به پاداش منجر گردد احتمال تکرار دارد ، پس میان پاداش وعمل معا دله ای است که یکد یگر را تقو یت می کنند .بعنوان مثال برخی افراد می آموزند که لطا فت و جلوه گری وسیله ای است که از طر یق آن بهتر کا رها یشان را پیش می برند. لذا احساس مطلو بیت ، پاداشی است که نقش مهمی را درتشویق بد حجا بیداردوپاداش محیط درادامه طنازی برخی افراد بسیار تاثیر دارد .

2-اگر وجود یک انگیزه یا محرک برای عمل وپاداش آن فراهم باشد ،به محض ان که وضعیت جدید شبیه گذشته بشود احتمال تکرار آن عمل وجود دارد وحتی ناظران را به پا سخگویی به این تحر یک می کشاند جا معه ما که با تها جم فر هنگی ربرو است و رسانه ها فرهنگ حسی را گسترش داده اند مطلوبیت جلو ه گری زن رابعنوان محرک واد اذهان برخی افراد می کند . این امر به گونه ای تحریک آمیز است که حتی بر خی از زنانی را که تا دیروز شاهد بد حجابی عده ای بودند و کرا هت خود را از عمل آنان اعلام می نمو دند واداشته که خود نیز برای پیش برد کارشان به بد حجابی مبادرت ورزند .

3-قضیه محرومیت واشباع :

فرد هر چه که درگذشته ارزش کارش را دریافت کرده،تکرار پاداش های معین برای اواشباع وتکرار عمل را کمتر می نما ید و پاداش با ارزش تری را می طلبد .اگر برخی افراد با جلو ه گری به مقصود شان نرسند از آن دست بر می دارند مگر با افسر دگی مطرح شدن های بی ما یه برایشان مهم جلوه کند .

4-اگر به فردی پاداش مورد انتظارش را ندهند یا انتظارات او برآورده نشود ،عصبانی شده وبه پر خاشگری مبادرت می ورزد .

واگر فرددر صورت پرخاش ،پاداش بیشتری در یا فت کند یا تنبهی در مورد او صورت نگیرد ،تشویق به پر خاش در او بیشتر می شود .در کشورما برای بدحجا بی تنبیهی متنا سب وجود ندارد وحتی در بر خی موارد افراد بدحجاب را به پرخاشگری می کشاند .

5-قضیه عقلا نیت :

میان دو عمل ،آن عمل که حا صل ضرب ارزش ونتیجه آن بیشتر است ،بیشتر رواج می یا بد .

اگر در جا معه ای مقیاس ارزیابی ومقا یسه انسان ها ظا هری شود ، سطح نیاز افراد در این جامعه به صورت کاذبی رشد کرده و حتی زنان سعی می کنندبه کمک فنو ن مختلف جراحی و لوازم آرایش ،شخصیت دیگری را برای خود بسازند ،تا شخصیت دیگری از خود به جا معه ارائه کنند .

جامعه ی برهنه وبرهنگی در جامعه یا جامعه عفیف وعفت در جامعه :

1-آیا برهنگی زن آسیب پذیری زن را بیشتر می کند یا کمتر ؟ و اینکه حتی اگر زن چنین مقصودی نداشته باشد آیا این عمل به طور طبیعی نوعی فراخوان و سیگنال مثبت فرستادن به مردها تلقی میشود یا خیر؟ اشکالی که بعضا به وضعیت حجاب در کشور ما گرفته میشود این است که در جامعه ی ما علیرغم وجود حجاب به صورت قانون ، همچنان اتفاق می افتد که هتک حرمت زن در کوچه و خیابان صورت بگیرد نگاه ها و متلک های مردان به دنبال آنان باشد . درحالیکه در جوامع غربی که حجاب وجود ندارد، در خیابان ها علنا مزاحمت جنسی برای خانم ها ایجاد نمیشود .

میپرسیم چرا ؟ آیا این اتفاق ناشی از بی نظری ، تقوی و احترام آنها به کرامت زن است ؟‌ یا به خاطر این است که آنها شهوت کمتری دارند ؟

در جواب باید گفت خیر . علت این است که در نمام زندگی آنها حتی قبل از اینکه به بلوغ جنسی برسند ، ارضا به طور کامل صورت میگیرد . حتی در بسیاری از مدارس آنها به آموزش چگونگی رابطه ی جنسی صحیح ، برای جلوگیری از ابتلا به ایدز ، هنگام ایجاد ارتباط با دوستان انجام میشود !! در جامعه ای که ایجاد رابطه ی جنسی به سادگی خریدن یک بطری نوشابه ، و یا یک پرس غذا است و افراد در آن در تمام اوقات در حال ارضای بدون حریم اخلاقی و حقوقی هستند ، طبیعی است که تراکم غریزه و نیاز جنسی وجود نداشته باشد.
2- آیا میزان تجاوز و خشونت جنسی در جامعه ی برهنه بیشتر است یا در جامعه ی پوشیده ؟اگر به آمار ها و بررسی های علمی و مستند مراجعه کنیم جامعه ی برهنه را پاسخ این سوال خواهیم یافت .

3- آیا احترام انسانی زن برهنه بیشتر است یا زن پوشیده ؟‌مردان در سراسر دنیا به کدامیک احساس احترام قلبی بیشتری می کنند؟یک میل طبیعی برای تصاحب زنان مختلف در مردهایی که خودشان را با تقوا تربیت نمیکنند وجود دارد . میل کسب تجربه های جنسی گوناگون با قطع نظر از اخلاق و عدالت و حقوق در ایندسته از مردان وجود دارد . آیا برهنگی زن این میل را بیشتر میکند یا کمتر ؟ آیا زن برهنه موضوع احترام مردهاست یا موضوع شهوت و استثمار جنسی ؟

4- آیا در جوامع پوشیده و اخلاقی ( که در آن غریزه از راه های مشروع مانند ازدواج تامین شده است) ، انحرافات و بیماری های جنسی بیشتر است یا در جامعه ی برهنه ؟ آیا انسان از شهوت سیر میشود ؟‌آیا برهنگی عطش جنسی را تعدیل میکند ‌؟

5- آیا علاقه و وفاداری زن و شوهر به هم و آرامش فرزندان در جامعه ی برهنه بیشتر است یا در جامعه ی با حجاب ‌؟

در جامعه ای که امکان برقراری تماس جنسی در خارج از خانه بسیار ساده و در آن مردان و زنان ارضای جنسی می شوند ، آیا نظام خانواده محکم تر است یا در جامعه ای که روابط جنسی محصور به خانواده باشد ‌؟ آمار فروپاشی خانواده ها را بررسی کنیم ‌. در جوامع برهنه آمار خیانت به همسر بیشتر است یا در جامعه ی پوشیده واخلاقی ؟

6- آیا حضور زن برهنه در عرصه ی اجتماعی ( علم ، سیاست ، اقتصاد و ...) برای خود او راحت تر است یا حضور زن پوشیده ‌؟‌آیا حجاب مانع حضور آسان زن در عرصه های مختلف است یا اینکه بالعکس کمک میکند زن در تمامی این عرصه ها با حفظ حرمت خود ظاهر شود ؟‌

7- برخی حجاب را امری شخصی و خصوصی میدانند .و از اینکه حجاب به صورت قانون از طرف دولت اعمال شود ایراد میگیرند . آیا حجاب واقعا مسئله ای خصوصی است ، یا اینکه به عرصه ی عمومی ارتباط دارد ؟ آیا خیابان و دانشگاه و پارک و...خانه ی ماست؟ آیا در هر جای دنیا هر کس هر طور که بخواهد میتواند لباس بپوشد ‌؟‌ اگرچه در بعضی کشورها ، چون اخلاق برای دولت ها مهم نیست ، قانون میگذارند که لباس آزاد باشد . فانون آنها این است که هر کس هر طور که خواست لباس بپوشد . پس قانون وجود دارد . ولی قانونی است که برهنگی را آزاد کرده است .فانون وجود دارد ، ولی با یک فلسفه ی اخلاقی متفاوت . در همان جامعه اگر یک نوع لباس خاص با امنیت اجنماعی و اقتصادی وبهداشت عمومی تضاد پیدا کند ، فانون مانع آن لباس میشود . همان طور که مانع حجاب میشوند ! مگر همین الآن در چندین کشور اروپایی قانون نمینویسند که حجاب را ممنوع کنند ‌؟ چطور قانون نوشتن برای منع حجاب دخالت در عرصه ی خصوصی نیست ؟ ولی اگر بخواهیم قانونی به نفع حجاب و پوشش اخلاقی در جامعه وضع کنیم دخالت در مسائل خصوصی محسوب میشود ؟ چطور برهنه کردن زن با الزام قانون و پلیس با آزادی و حقوق بشر سازگار است ، ولی الزام به برهنه نیامدن به خیابان ها با حقوق بشر منافات پیدا میکند ؟

8- برخی اشکال میگیرند که حجاب تحمیلی ، ارزش اخلاقی ، عبادی و دینی ندارد .
در پاسخ باید گفت اولا حجاب عبادت نیست که به نیت کردن نیازی داشته باشد .وظابف ما دو دسته است .1- دسته ی اول عبادت است که بدون نیت باطل است 2- دسته ی دوم که به نیت ارتباطی ندارد . مانند قوانین اجتماعی که دارای تاثیر اجتماعی است . و باید آنرا به خاطر صلاح جامعه رعایت کرد . مثل قوانین راهنمایی و رانندگی . زیرا این قوانین علاوه بر تاثیر فردی دارای اثر اجتماعی هستند . واین اثر اجتماعی ربطی به نیت شخص ندارد .

9- عده ای این مسئله را توهین و سوءظن به مردان می دانند . و می گویند :" مگر مردان خودشان شعور ندارند که به خانم ها نگاه نکنند ؟ "‌ .

این مسئله ربطی به شعور ندارد .این امر یک مسئله ی طبیعی و یک غریزه ی نیرومند در مردان است . باشعور ترین انسان ها هم در این زمینه می لغزند . این یک مسئله ی معرفتی و ذهنی نیست . بلکه یک موضوع وجودی و بنیادین است . در ثانی این حرف را در مورد تمام قوانین می شود گفت . مثلا :‌" مگر ما خودمان شعور نداریم که سر چهار بایستیم ؟ حتما باید ما را به وسیله ی چراغ قرمز و قوانین راهنمایی مجبور کنند ؟‌"‌

10- آیا حجاب مبارزه با زیبایی و جمال است حائل زیبایی وجمال ؟ غریزه خودآرایی در زن کاملا طبیعی ، درست و مشروع است و باید ارضا بشود . منتها با همسر خودش . نه در عرصه عمومی با دیگران . عطر و آرایش زن در بیرون از خانه حرام است ، و بالعکس در داخل خانه امری مهم و ضروری . حجاب برای قربانی نشدن جمال روحانی در برابر جمال جسمانی و برای قربانی نشدن کمال پیش پای شهوت است .

11- برخی حجاب را باعث از بین رفتن نشاط اجتماعی و خشن تر شدن فضای جا معه می دانند . در پاسخ به این عده باید گفت آن نشاطی که با برهنگی و هرج ومرج اخلاقی تامین بشود نه بنیادین است ، نه ماندنی و نه حقیقی ! و اتفاقا التذاذ جنسی همه افراد از یکدیگر به طور هرج و مرج ، ضد نشاط است . نشاط واقعی در حریم خانواده با رعایت و تعهد متقابل تامین میشود.

-عوامل بد حجابی :

عوامل بد حجابی از دو عامل بیرونی و درونی نشات می گیرد كه در ذیل به آنها اشاره میگردد.

الف)عوامل برون مرزی ترویج بد حجابی در جامعه ما عبارتند از :

1- بیم دشمنان انقلاب اسلامی از اصولگرایی و رشد روز افزون معنویت در مقابل ماتریالیسم ولیبرال دموکراسی غربی و در نتیجه مقابله با پیشرفت چنین آموزه ای در ایران و جلوگیری از ورود و صدور آن به دیگر كشورها و به خطر افتادن منافع آنان.

2- تبلیغات گسترده فرهنگی (تهاجم غرهنگی )دشمنان علی الخصوص آمریكای جنایتكار و اسرائیل و... از طریق ماهواره ، اینتر نت و ... به منظور جلو گیری از ترویج اسلامگرایی در جهن خصوصا"كشورهای غرب.

3- بی هویت كردن نسلهای آینده جمهوری اسلامی و بی تفاوت كردن نسل فعلی و تخریب آموزه های نسل اول و دوم انقلاب اسلامی .

4- فشارهای سیاسی بر نظام بین الملل وسازمانهای وابسته به آن در بر خورد با جمهوری اسلامی ایران از قبیل سازمان حقوق بشر ، كنوانسیون برابری حقوق زن و مرد ، یو نسكو و ... با توجیهات كاذبانه عدم وجود آزادی ، وجود زندانیان سیاسی ، پایمال كردن حقوق زنان و...

5- ارائه مدهای غربی كه منطبق با نوع حكومت ماتریالیستی آنهاست به عنوان الگو و سنبل پیشرفت و مقابله با الگوهای برتر اسلامی و ایرانی .

6- ایجاد جو نا خرسندی عمومی از حكومت جمهوری اسلامی و بزرگنمائی مشكلات احتمالی با تبلیغات گسترده و ایجاد جو بد بینی نسبت به نهادهای نظارت و هدایت كننده مانند سپاه ، بسیج ، قوه قضائیه و...

ب)عوامل درون مرزی بدحجابی:

1- كم توجهی نسبت به انجام فریضه ی امر به معروف و نهی از منكر.

2- تبدیل شدن ناهنجاریها به هنجارها به دلیل بی توجهی و یا كم توجهی مردم و برخی مسولان به نا به هنجاریها.

3-تولید الگوها و محصولات فرهنگی و لباسها ی غیر متعارف با مدهای غربی و عرضه ارزان قیمت آن به بازار خرید.

4- بر خوردهای غیر اصولی و غیر كارشناسانه با پدیده بدحجابی در بین جوانان و مردم و جری كردن آنان در بر خوردها.

5- منفی نگری به پدیده ارزشمند حجاب و عدم توجه به نقاط مثبت حجاب و تبلیغ آن از طریق رسانه های گروهی بخصوص صدا و سیما ، تئاتر و سینما و ...

6-عدم ارائه الگوی مناسب و در خور شان نظام مقدس جمهوری اسلامی .

7- بی تفاوتی و بی توجهی دستگاههای فرهنگی جامعه در بر خورد با پدیده حجاب در مواجهه با مردم بخصوص جوانان از قبیل وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی - وزارت آموزش و تحقیقات و فن آوری وزارت آموزش وپرورش صدا وسیماو ...

8- خصوصی سازی مراكز و موسسات فرهنگی و ارائه محصولات آن بدون توجه به نظارت كامل به كیفیت و نحوه فعالیت آنان .

9- فاصله گرفتن جوانان از آموزه های دینی و فرهنگ غنی اسلام به دلیل تبلیغ غلط آن و عدم توجه به خواستهای منطقی آنان.

10 عدم تعیین حدود مشخص عملی و اجرائی در قانون برای مقابله دستگاههای قضایی و انتظامی در بر خورد با بی حجابی .

11عدم توجه والدین به رعایت اصول اخلاقی و نوع پوشش لازم در منزل و در حضور فرزندان .

12- بر غیر اصولی و غیر منطقی با پدیده های تكنولوژی ، مانند ماهواره و اینتر نت و عدم توانایی در ارائه تكنولوژی برتر برای جایگزینی .

به عبارت دیگر :

الف-علتهای خانوادگی:مشاجرات خانوادگی،بد سرپرستی،طلاق،ازدواج اجباری،اعتیاد و خشونت خانوادگی

ب-علتهای اجتماعی:دوستان ناباب ،اغفال،مهاجرت،فساد اجتماعی ،عدم الگو یابی و الگو پذیری صحیح ،

ج-علتهای فرهنگی:ماهواره،فیلم های مبتذل،اعتقادات ضعیف،بی بند وباری،نهادینه نشدن ارزشهای مذهبی،افزایش سن ازدواج در بین جوانان

د-علل اقتصادی :فقر مالی ،فاصله طبقاتی ،زیاده طلبی

ه-علل فردی:اختلالات روانی،اختلالات جسمانی،مشکلات جنسی،بلوغ زود رس،افسردگی،عقده خود کم بینی،تنوع طلبی زیاده طلبی،خودنمایی،لذت طلبی.

<< ...{برخی بد حجا بان } بدنبال تحلیل نارسیسم خود می گرددند >>(کا مکار، مهدیس ودیگران،1381: 52 )

آثار و فوائد حجاب :

اثرات حجاب بر شخصیت فرد:

1-حجاب اثبات قدرت فرهنگی فرد در محیط اجتماعی است تا فرد در اجتماع بر تفکر ، اراده ،فرهنگ ، معنو یت واخلا ق تا کید نماید

2-حجاب لباس ارتباط وفعا لیت اجتماعی است ،اسلام از انسان خمود وسست بیزار است .هر فرد مسلمان مسوولیت گردش چرخه ی حیات را بر عهده دارد و لذا این مهم از طریق حجاب بهتر انجام می گیرد.

3- حجاب فرد را به تمامی جنبه های باطنی دین متصل می کند . پس حجاب فقط در بعد ظا هری، بدون پیام تحرک ومبارزه نیست .

4- حجاب لباس آگاهی وعقلانیت است و و رسالت اساسی فرد رادرکسب شخصیت معنوی تعیین می کند .

5- خدای متعال لباس دین رابه تن مرد وزن کرده وفطرت آنان را به حقیقت نز دیکتر ساخته است ،تا به این وسیله از حقانیت وراستی دور نشوند .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.